News

Recruiting a new Engagement Officer (community and town councils)

Are you passionate about creating more sustainable communities?   Do you want to be working in a small and energetic third sector organisation working to make the planning process accessible and relevant to local communities?  If you share our enthusiasm for positive change in planning, we want to hear from you.Ydych chi’n teimlo’n angerddol ynghylch creu cymunedau sy’n fwy cynaliadwy? Hoffech chi weithio mewn sefydliad bach ond egnïol yn y drydedd sector yn gweithio i wneud y broses gynllunio yn fwy hygyrch a pherthnasol i gymunedau lleol? Os ydych chi’n rhannu ein brwdfrydedd ni am newid cadarnhaol mewn cynllunio, rydym am glywed gennych.

Planning training for Community and Town Councils

‘Planning is the issue most widely discussed by community councils, being discussed at every meeting by 98% of councils surveyed.’  (Developing a Comprehensive Understanding of Community and Town Councils in Wales, Professor Michael Woods, 2013).

Planning training will help your council to make stronger responses to planning applications and help improve relationships with your planning authority.

For more information on our courses or to see our forward programme, click here‘Cynllunio yw’r pwnc a drafodir fwyaf gan gynghorau cymunedol, yn cael ei drafod ymhob cyfarfod gan y 98% o’r cynghorau a arolygwyd.’ (Developing a Comprehensive Understanding of Community and Town Councils in Wales, Yr Athro Michael Woods, 2013).

Bydd hyfforddiant cynllunio yn cynorthwyo’ch cyngor i ymateb yn gryfach i geisiadau cynllunio ac yn helpu i wella eich perthynas gyda’ch awdurdod cynllunio.

Am ragor o wybodaeth neu i weld ein rhaglen llawn, cliciwch yma

 

Annual General Meeting

Come join us at our AGM to take part in a volunteer forum and enjoy refreshments before hearing what our exciting speakers have to say on improving community engagement in planning.  Click here.

Welcome from the Chair

It is a really exciting time to be Chair of Planning Aid Wales. For many years we have worked to give people the information and support they need to understand and get involved with the planning process. Now, the Planning (Wales) Act 2015 and Positive Planning reform agenda are encouraging earlier and more effective engagement with communities, with particular reference to Place Plans, LDP review, mandatory pre-application community consultation for more significant planning applications and new Developments of National Significance. Our experience means we are well-placed to add real value to these reforms.  Read more…

Mae’n gyfnod cyffrous iawn i fod yn Gadeirydd Cymorth Cynllunio Cymru. Ers llawer o flynyddoedd rydym wedi gweithio i roi gwybodaeth a’r gefnogaeth angenrheidiol i bobl er mwyn iddynt ddeall a chymryd rhan yn y broses gynllunio. Nawr, mae Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 ac agenda ddiwygio Cynllunio Cadarnhaol yn annog ymgysylltiad cynharach a mwy effeithiol gyda chymunedau, yn enwedig ynghylch Cynlluniau Cynefin, adolygu Cynlluniau Datblygu Lleol (CDLl), ymgynghoriad gorfodol â’r gymuned cyn-cais ar gyfer ceisiadau cynllunio mwy arwyddocaol a Datblygiadau newydd o Arwyddocâd Cenedlaethol. Mae ein profiad ni’n golygu ein bod mewn sefyllfa dda i ychwanegu gwerth go iawn i’r diwygiadau hyn.  Darllenwch mwy…

Empowering Local Communities in Pembrokeshire – Local Development Plan Review Workshops

Pembrokeshire Coast National Park Authority finds itself as one of the first local planning authorities in Wales at the early stages of reviewing its Local Development Plan (LDP) and is eager to get local communities involved straight away in the review process. To assist the National Park Authority with this task, Planning Aid Wales was commissioned to devise and deliver planning training workshops for community and town councillors. These were designed to help local communities understand the overall shape and purpose of the Review and to enable the National Park Authority to strengthen their planning relationships with Community and Town councils.  Read more… Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro yw un o’r awdurdodau cynllunio lleol cyntaf yng Nghymru sydd yn y cyfnod cynnnar o adolygu’r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) ac mae’n awyddus bod cymunedau lleol yn cymryd rhan ar unwaith yn y broses adolygu. I gynorthwyo’r Awdurdod Parc Cenedlaethol gyda’r dasg hon, comisiynwyd Cymorth Cynllunio Cymru i greu a thraddodi gweithdai hyfforddiant ar gyfer cynghorwyr cymuned a thref. Cynlluniwyd y rhain i helpu cymunedau lleol i ddeall ffurf a diben cyfansawdd yr Adolygiad ac i alluogi’r Awdurdod Parc Cenedlaethol i gryfhau’r berthynas gynllunio gyda chynghorau Cymuned a Thref.

Darllenwch mwy…

Send this to a friend