News

Recruiting a new Chief Executive

Do you want to lead small and energetic third sector organisation working to make the planning process accessible and relevant to local communities? Are you a natural leader capable of motivating staff through change? Do you excel at developing strategic relationships and networks? Can you demonstrate a commitment to outcomes?

If you share our enthusiasm for positive change in planning, we want to hear from you.Hoffech chi arwain sefydliad bach a brwdfrydig y drydedd sector sy’n gweithio i wneud y broses gynllunio yn hygyrch a pherthnasol i gymunedau lleol? Ydych chi’n arweinydd naturiol sy’n gallu ysbrydoli staff drwy newidiadau? Ydych chi’n rhagori ar ddatblygu perthnasau strategol a rhwydweithiau? Allwch chi arddangos ymrwymiad i ganlyniadau?

Os ydych chi’n rhannu ein brwdfrydedd am newid cadarnhaol mewn cynllunio, rydym am glywed oddi wrthych.

Recruiting a new Engagement Officer (community and town councils)

Are you passionate about creating more sustainable communities?   Do you want to be working in a small and energetic third sector organisation working to make the planning process accessible and relevant to local communities?  If you share our enthusiasm for positive change in planning, we want to hear from you.Ydych chi’n teimlo’n angerddol ynghylch creu cymunedau sy’n fwy cynaliadwy? Hoffech chi weithio mewn sefydliad bach ond egnïol yn y drydedd sector yn gweithio i wneud y broses gynllunio yn fwy hygyrch a pherthnasol i gymunedau lleol? Os ydych chi’n rhannu ein brwdfrydedd ni am newid cadarnhaol mewn cynllunio, rydym am glywed gennych.

Planning training for Community and Town Councils

‘Planning is the issue most widely discussed by community councils, being discussed at every meeting by 98% of councils surveyed.’  (Developing a Comprehensive Understanding of Community and Town Councils in Wales, Professor Michael Woods, 2013).

Planning training will help your council to make stronger responses to planning applications and help improve relationships with your planning authority.

For more information on our courses or to see our forward programme, click here‘Cynllunio yw’r pwnc a drafodir fwyaf gan gynghorau cymunedol, yn cael ei drafod ymhob cyfarfod gan y 98% o’r cynghorau a arolygwyd.’ (Developing a Comprehensive Understanding of Community and Town Councils in Wales, Yr Athro Michael Woods, 2013).

Bydd hyfforddiant cynllunio yn cynorthwyo’ch cyngor i ymateb yn gryfach i geisiadau cynllunio ac yn helpu i wella eich perthynas gyda’ch awdurdod cynllunio.

Am ragor o wybodaeth neu i weld ein rhaglen llawn, cliciwch yma

 

Send this to a friend